• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzęt i Materiały dla Stomatologii
 • Polska firma, 100% polski kapitał
 • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usługi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt

Polityka prywatnoci

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych?
Administratorem Pana/Pani danych jest L-Dent Spka z Ograniczon Odpowiedzialnoci Spka Komandytowa, 20-484 Lublin, ul. Inynierska 5, KRS: 0000609816

2. Jaki jest zakres przetwarzania Pani/Pana danych?
Przetwarzamy Pani/Pana podstawowe dane osobowe dobrowolnie przez Pani/Pana podane. Maksymalny zakres danych jest nastpujcy:

 • Imi i Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres do korespondencji / wysykowy
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Numer Identyfikacji Podatkowej
 • Data urodzenia i pe
 • Numer prawa wykonywania zawodu
 • Dane o rachunku bankowym
 • Adres i charakterystyka miejsca pracy
 • Wykonywane specjalizacje
 • Dziaalno zawodowa

3. Jaki jest cel przetwarzania danych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane jako podmiot handlowy w celu zapewnienia jak najlepszej jakoci obsugi. Kontaktujemy si z Pani/Panem pod podany adres, adres e-mail lub numer telefonu aby przyj lub potwierdzi zamwienie, przypomnie o terminie przegldu serwisowego uytkowanego przez Pana/Pani sprztu, przesa zaproszenie do udziau w organizowanych przez administratora szkoleniach, umwi termin dostawy zakupionego asortymentu, dostarczy aktualn ofert handlow itp. Zapewniamy, e dooymy wszelkich stara aby kontakty z naszej strony byy jak najmniej uciliwe i nie naruszay Pani/Pana prawa do prywatnoci. Jeli Pani/Pan nie chc otrzymywa od nas takich treci moe Pani/Pan w kadej chwili nas o tym poinformowa, wtedy zaprzestaniemy ich dostarczania (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
Jako przedsibiorca prowadzimy ksigi rachunkowe, spoczywaj na nas obowizki podatkowe, wystawiamy np. faktury za sprzeda materiaw i usug co moe si wiza z koniecznoci przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (Art.6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci), mamy rwnie prawo do dochodzenia roszcze z tytuu prowadzonej przez nas dziaalnoci gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu (Art.6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)

4. Czy Pani/Pana dane s przekazywane poza UE?
Pani/Pana dane nie s przekazywane poza Uni Europejsk

5. Jakim podmiotom mog by przekazane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane mog by udostpniane podmiotom wiadczcym usugi na rzecz administratora np. obsuga IT oraz innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania informacji w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Pani/Pana dane?
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowoci oraz ze wzgldw podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat. W przypadku wyraenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w punkcie 2 niezbdne do realizacji celw wskazanych w punkcie 3 przetwarzamy Pani/Pana dane do czasu wycofania tej zgody.

7. Czy podanie danych jest dobrowolne czy obowizkowe, czy jest warunkiem zawarcia umowy i jakie s konsekwencje niepodania danych?
Korzystanie z naszych usug jest w peni dobrowolne jednake ze wzgldw rachunkowych jak rwnie podatkowych naoony jest na nas obowizek przetwarzania Pani/Pana danych. Brak ich podania moe skutkowa np. niemonoci wystawienia faktury. Podanie nam numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, nie podanie tych danych nie bdzie skutkowao odmow zawarcia umowy kupna-sprzeday.

8. Jakie ma Pani/Pana prawa?
Zapewnimy Pani/Panu prawo dostpu do Pani/Pana danych. Moe je Pani/Pan sprostowa, da ich usunicia lub ograniczenia przetwarzania. Jeli Pani/Pan chce skorzysta z takich uprawnie moe Pani/Pan w kadej chwili nas o tym poinformowa korzystajc z infolinii, poczty e-mail lub osobistej wizyty. Informujemy rwnie, e przysuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorujcego.