• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzęt i Materiały dla Stomatologii
 • Polska firma, 100% polski kapitał
 • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usługi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt

Usługi z zakresu radiologii

 

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o uruchomienie pracowni RTG

Do wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz uruchomienie pracowni, w których są zainstalowane aparaty rtg należy dołączyć następujące dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29.11.2000r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy:

 • informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających specjalnych uprawnień oraz uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej;
 • określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania;
 • ewidencję pracowników podlegających narażeniu na promieniowanie jonizujące wraz z zaliczeniem ich do odpowiedniej kategorii narażenia;
 • zaświadczenia lekarskie pracowników stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące, wydane przez uprawnionego lekarza profilaktyka;
 • program, bezpieczeństwa jądrowego i o chrony radiologicznej (wg załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, Dz. U. nr 180, poz. 1325) działalności, której dotyczy wniosek, który określa w szczególności:
  1. podział pomiędzy pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
  2. sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego i wyposażenia,
  3. sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;
 • program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach,
 • dokumentację techniczną aparatu;
 • instrukcję obsługi aparatu w języku polskim;
 • sprawozdanie z pomiarów dozymetrycznych promieniowania X (rozkład mocy dawki w otoczeniu aparatu rtg)
 • instrukcję pracy z aparatem rtg, ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów (wg załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, Dz. U. nr 180, poz. 1325),
 • zakładowy plan postępowania awaryjnego (wzór - załącznik nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych, Dz. U. nr 131, poz. 912)
 • dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego
 • dokumentację projektową pracowni rentgenowskiej:
 • projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych i wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach,
 • stanowisko państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie odbioru pomieszczeń (opinia, decyzja); w przypadku zakładów opieki zdrowotnej postanowienie o spełnieniu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej,
 • dokumenty dotyczące wentylacji:
  1. w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej - opinia uprawnionych osób posiadających kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane o działaniu wentylacji grawitacyjnej;
  2. w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej - protokół z pomiarów skuteczności działania wentylacji wykonanych przez zakład, który takie
   pomiary przeprowadza;