• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzt i Materiay dla Stomatologii
 • Polska firma, 100% polski kapita
 • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usugi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt
 

 

 

Serwis sprztu stomatologicznego

 

Ukady ssce

Wydajno linocigw, w ktre standardowo wyposaa si wspczesne unity, jest ograniczona i w pewnych sytuacjach, zwaszcza przy zabiegach chirurgicznych, nie spenia oczekiwa lekarza.

Ssak chirurgiczny jest urzdzeniem o wydajnoci co najmniej kilkakrotnie wikszej od linocigu. Ssak dodatkowo umoliwia usuwanie wikszych czstek w porwnaniu ze linocigiem.

Dlatego te instalacj ssc montuje si w coraz wikszej iloci gabinetw stomatologicznych. Wielu producentw oferuje ukady ssakw jako wyposaenie opcjonalne unitw.

Najwaniejszym elementem instalacji sscej jest pompa ssca. Rodzaj zastosowanej pompy determinuje, jakich elementw skadowych bdzie wymagaa instalacja ssca.

Obecnie maj zastosowanie dwa rodzaje pomp sscych:

 • pompa mokra
 • pompa sucha

Pompa mokra zasysa z jamy ustnej cao czstek pynnych i staych (lin, krew, wod, pyy) i dziki swej konstrukcji frakcje te usuwa do instalacji odpywowej a zassane przy tym powietrze jest wydalane do atmosfery.

Firma L-Dent montuje pompy mokre firmy Drr.

Pompa sucha
suy jedynie do wytworzenia podcinienia w instalacji sscej i nie mog do niej dosta si adne pyny i czstki stae. Dlatego midzy kocwk ssaka a pomp konieczne jest zainstalowanie separatora pynw, ktry je oddziela od zasysanego z nimi powietrza. Pyny z separatora usuwane s do instalacji odpywowej a powietrze poprzez pomp usuwane jest do atmosfery. Pojemno separatora pynw jest ograniczona, dlatego w przypadku jego cakowitego napenienia ukad automatyki zatrzymuje prac pompy na czas usuwania nadmiaru pynu z separatora. A wic w tym czasie jama ustna nie jest oczyszczana z pynw i czstek staych powstajcych podczas zabiegu. Zwykle trwa to nie duej ni kilka sekund. Separator pynw jest montowany w obudowie unitu lub wraz z pomp.

Fima L-Dent montuje pompy suche produkowane przez firm Cattani oraz Drr.

Poniej przedstawiono porwnanie obu rodzajw pomp:

Pompa mokra

 • moliwo pracy cigej podczas caego zabiegu,
 • do prosta instalacja ssca bez koniecznoci stosowania dodatkowego separatora pynw,
 • monta pompy w pobliu instalacji odpywowej (odpyw z pompy grawitacyjny).

Pompa sucha

 • konieczno stosowania separatora pynw poczonego z instalacj odpywow,
 • w chwili napenienia separatora nastpuje zatrzymanie pompy - usuwanie pynu z separatora i zapobieenie zalaniu pompy pynem,
 • monta pompy moliwy w miejscu pozbawionym instalacji odpywowej.

Ze wzgldu na du wydajno pomp i due rednice przewodw sscych moliwe jest zassanie zbyt duych czstek z jamy ustnej (np. kawaki zbw, resztki wypenie). Moe to spowodowa uszkodzenie niektrych elementw instalacji sscej a zwaszcza pompy. Aby temu zapobiec, w obu rodzajach pomp stosuje si wstpne separatory duych czstek (wstpne), ktre umieszcza si bezporednio za kocwkami ssakw. Separatory te najczciej dostarczane s wraz z kocwkami ssakw.

Dodatkowo instalacja ssca moe by wyposaona w separator amalgamatu.

Rozwaajc monta instalacji sscej w gabinecie naley pamita, e pompy ssce s rdem haasu. Decydujc si na konkretny typ pompy, warto zastanowi si nad moliwoci umieszczenia pompy w oddzielnym pomieszczeniu lub w obudowie dwikochonnej.

Zastosowane rury ssce powinny by sztywne i wykonane z odpowiedniego tworzywa sugerowanego przez producenta pompy. Uycie rur gitkich naley ograniczy do niezbdnego minimum.

Jeli powietrze z pompy jest wydalane do pomieszczenia zamknitego (np. w gabinecie), zaleca si zastosowanie filtru bakteriologicznego na wylocie pompy.

Uwzgldniajc powysze informacje, przygotowujc instalacj ssakw naley zwrci uwag na nastpujce zagadnienia:

 • unit wyposaony w wieszak na ssak wraz z przecznikiem sterujcym (np. na panelu asysty) i przewodem elektrycznym sterujcym doprowadzonym do miejsca z przyczami unitu,
 • kocwka ssaka (kaniula) poczona rur z separatorem duych czstek i dalej, w zalenoci od rodzaju pompy, poprowadzona do miejsca przyczy unitu lub do separatora pynw,
 • w miejscu doprowadzenia przyczy do unitu musi si znajdowa dodatkowo rura ssca i przewd sterujcy zaczaniem pompy - doprowadzone do miejsca instalacji pompy; rozmiary rur i dugoci wg specyfikacji technicznej producenta,
 • w przypadku wyboru pompy suchej naley rozway miejsce instalacji separatora pynw wraz z dostpem do instalacji odpywowej,
 • w miejscu instalacji pompy sscej naley zapewni waciwe zasilanie w energi elektryczn (230 V z bolcem ochronnym) a w przypadku zastosowania pompy mokrej - dodatkowo dostp do instalacji odpywowej.

Przekroje przewodw sterujcych i zasilajcych, rednice i dugoci rur sscych s zamieszczane w specyfikacji technicznej danej pompy.

Bardzo wanym zagadnieniem przy eksploatacji ssakw jest utrzymanie ich w naleytej czystoci. Naley przepuka instalacj czyst wod po kadym zabiegu. Wymagane jest te czste pukanie instalacji sscej odpowiednimi pynami czyszczcymi i dezynfekcyjnymi oraz czyszczenie separatorw duych czstek. Wykonywanie tych czynnoci zapobiegnie tworzeniu si zogw w instalacji oraz zapewni utrzymanie nominalnej wydajnoci ssakw i bezawaryjn prac w caym okresie eksploatacji.