• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzt i Materiay dla Stomatologii
  • Polska firma, 100% polski kapita
  • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usugi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt
 

 

 

Serwis sprztu stomatologicznego

 

Autoklawy

Obecnie do sterylizacji narzdzi najczciej stosuje si sterylizatory (autoklawy) parowe. S to urzdzenia proste w obsudze, skuteczne w dziaaniu i o do szybkim cyklu sterylizacji.

Zasada dziaania urzdzenia polega na tym, e na materia sterylizowany dziaa przez okrelony czas nasycona para wodna. Parametry sterylizacji (czas, cinienie i temperatura wewntrz komory sterylizatora) s odpowiednio dobrane dla danego materiau poddanego sterylizacji.

Materia przeznaczony do sterylizacji (wsad) moe byc lity, porowaty, wgbiony, opakowany, nieopakowany, metalowy, gumowy itp.

Autoklaw przeznaczony do sterylizacji caego spektrum materiaw jest urzdzeniem drogim i w peni przydatnym jedynie w szpitalach i gabinetach wysokospecjalizowanych. Dlatego dostpne s te autoklawy umoliwiajce skuteczn sterylizacj dla materiaw okrelonego rodzaju. Z tego wzgldu sterylizatory dzieli si na klas B, S i N.

W zalenoci od uywanych narzdzi i materiaw, naley uywa autoklawu odpowiedniej klasy, ktry zapewni skuteczn sterylizacj wsadu.

Autoklaw klasy B umoliwia sterylizacj kadego rodzaju materiau (cznie z wgbionymi oraz dugimi cienkimi rurkami).

Klasa B
oznacza autoklawy, ktre speniaj takie same funkcje, jak autoklawy szpitalne. Ten typ sterylizatora moe sterylizowa kady rodzaj materiaw (ze szczeglnym przeznaczeniem do dugich cienkich przewodw - cewnikw, endoskopw).

"Test typu dla klasy B to test prawidowego rozkadu temperatury w pustej komorze, oraz poziom penetracji pary. Test penetracji pary we wntrzu bardzo wgbionych wsadw przeprowadzany jest przy uyciu przyrzdu o nazwie TEST HELIX. Test ten ma na celu wykazanie skutecznoci penetracji pary do wntrza wgbionych i porowatych wsadw. Jest to rurka o dugoci 150 cm z wgbieniem o rednicy 2 mm. Jeden koniec rurki jest zakoczony maym pojemnikiem na test chemiczny, ktry zmienia kolor po zetkniciu si z par. Para powinna dosta si przez drugi koniec rurki i przej ca drog. Aby to uzyska niezbdne jest usunicie caego powietrza, ktre znajduje si wewntrz rurki i stanowi barier dla pary.
Po przejciu TESTU TYPU wszystkie wyprodukowane urzdzenia s poddawane Testom Fabrycznym, musz by one przeprowadzane jako rutynowa procedura dla kadego egzemplarza urzdzenia.

PRӯNIA FRAKCJONOWANA jest uywana w wikszoci nowoczesnych sterylizatorw parowych. Cakowite usunicie powietrza uzyskuje si w wyniku przeprowadzenia sekwencji krokw podcinieniowych impulsw (polegajcych na wstrzykiwaniu pary wodnej). Jest to najlepsza spord aktualnie dostpnych technik, umoliwiajca sterylizacj kadego rodzaju produktu, nawet wcznie z dugimi przedmiotami wgbionymi i duymi wsadami porowatymi." (rdo: autoklaw.pl)

 

Autoklaw klasy S przeznaczony jest do sterylizacji materiaw okrelonych przez producenta (mog to by materiay lite, porowate, luzem, opakowane).

"Autoklawy te odpowiadaj wszystkim rodzajom autoklaww, ktre mog sterylizowa dane rodzaje wsadw, dla jakich zostay zaprojektowane (okrelone przez producenta).

Urzdzenia klasy S powinny by starannie poddane odpowiednim testom. Zakres obejmowany przez test skada si rwnie z Testw Typu i Testw Fabrycznych, lecz s one bardziej specyficzne i jest ich wicej, ze wzgldu na fakt, e dla tego rodzaju autoklaww zadaniem producenta jest wykazanie, jakiego rodzaju narzdzia mog by sterylizowane w urzdzeniu.

Klasa S jest klas poredni pomidzy "B" i "N".

Autoklawy klasy "S" wietnie sprawdzaj si w gabinetach stomatologicznych, ginekologicznych, chirurgiczych oraz wielu innych.

MECHANICZNA PRӯNIA Z POMP

Eliminacj powietrza, jednolit w caej komorze, uzyskuje si za pomoc maej pompy prniowej. Ta metoda zapewnia doskona jako sterylizacji dla materia w opakowanych i nieopakowanych. Umoliwia ona wysterylizowanie krtkich narzdzi wgbionych i maych wsadw porowatych. Przy kocu cyklu pompa jest aktywowana ponownie, by wspomc faz suszenia. Metoda ta jest zazwyczaj typowa dla autoklaww klasy S." (rdo: autoklaw.pl)

 

Autoklaw klasy N suy do sterylizacji materiaw litych niepakowanych.

"Klasa ta oznacza autoklawy suce do sterylizacji prostych materiaw, takich jak lite, nie owinite wsady. Za pomoc tego rodzaju autoklaww nie jest moliwe sterylizowanie ani wsadw wgbionych ani porowatych, ani narzdzi opakowanych, poniewa funkcje realizowane w cyklu fizycznie nie speniaj wymaga odpowiednich testw, co sprawia, e urzdzenie nie zapewnia bezpieczestwa przy sterylizacji wyej wymienionych wsadw.

Klasa N reprezentuje autoklawy o niszych cechach funkcjonalnych z punktu widzenia rodzajw wsadw, ktre mog sterylizowa, mimo to odpowiadaj one bardzo wysokim wymaganiom technicznym.

PRӯNIA TERMODYNAMICZNA jest, to bardzo rozpowszechniony system, uywany gwnie w prostych sterylizatorach klasy N (bez pompy prniowej). Wykorzystuje si w nim samoistne dziaanie pary, ktra wypycha powietrze na zewntrz. Wynik takiego dziaania pary nie jest jednolity i umoliwia wysterylizowanie tylko narzdzi litych, ktre nie s opakowane. Nie jest on skuteczny w przypadku sterylizacji narz dziwg bionych i materiaw porowatych." (rdo: autoklaw.pl)

Dla gabinetu stomatologicznego wystarczajcy jest autoklaw klasy S lub B.Eksploatacja autoklaww.

Autoklaw jest urzdzeniem o do znacznych gabarytach (szer x wys x gb: rednio: 50 cm x 50 cm x 60 cm) i ciarze okoo 50 kg. Dlatego do ustawienia wymaga solidnego blatu. W przypadku wbudowania w meble wymaga zapewnienia wolnej przestrzeni wok obudowy w celu waciwej cyrkulacji powietrza. Zasilanie 230 V poprzez wtyczk z bolcem ochronnym. Moc urzdzenia wynosi okoo 2000 Watt.

Urzdzenie posiada zbiornik wody czystej i zuytej. Pojemno zbiornikw oraz ilo zuywanej wody zaley od typu autoklawu. Do sterylizacji naley uywa wycznie wody demineralizowanej lub z destylarki.

Kady autoklaw posiada niewielki panel sterowania z klawiatur oraz wywietlacz czasu, temperatury i cinienia podczas cyklu. Zazwyczaj istnieje moliwo wyboru jednego z kilku programw sterylizacji o okrelonych parametrach temperatury, cinienia i czasu sterylizacji w zalenoci od rodzaju wsadu. Wiele autoklaww ma moliwo programowania dodatkowego cyklu wedug wymaga uytkownika. Istnieje te moliwo podczenia drukarki lub pamici zewntrznej, ktra umoliwia kopiowanie danych o procesie na komputer.

Cykl sterylizacji przebiega automatycznie po naciniciu przycisku rozpoczynajcego proces.

Poszczeglne fazy cyklu mog by wywietlane na panelu. Poprawne zakoczenie cyklu moe by potwierdzone odpowiednim komunikatem i sygnaem dwikowym.

Zakcenia podczas procesu sterylizacji, nieskuteczna sterylizacja jest rwnie sygnalizowana wywietleniem odpowiedniego komunikatu bdu.

Chcc zapewni poprawn eksploatacj autoklawu naley:

  • przestrzega wytycznych instrukcji obsugi urzdzenia,
  • uywa wycznie wody destylowanej,
  • regularnie oprnia zbiornik wody zuytej,
  • dokadnie my i dezynfekowa narzdzia przed sterylizacj
  • nie przeadowywa komory autoklawu,
  • dokonywa przegldw okresowych (w zakres przegldu wchodzi wymiana uszczelek i filtrw),
  • dodatkowo uywa wskanikw sterylizacji.