• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzt i Materiay dla Stomatologii
 • Polska firma, 100% polski kapita
 • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usugi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt

Usugi z zakresu radiologii

 

Dokumenty wymagane do zoenia wniosku o uruchomienie pracowni RTG

Do wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatw rtg oraz uruchomienie pracowni, w ktrych s zainstalowane aparaty rtg naley doczy nastpujce dokumenty zgodnie z ustaw z dnia 29.11.2000r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 276 z pn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy:

 • informacje o uprawnieniach osb zatrudnionych na stanowiskach wymagajcych specjalnych uprawnie oraz uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej;
 • okrelenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli naraenia pracownikw na promieniowanie jonizujce oraz kontroli rodowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej wraz z informacj dotyczc posiadanego sprztu dozymetrycznego i jego wzorcowania;
 • ewidencj pracownikw podlegajcych naraeniu na promieniowanie jonizujce wraz z zaliczeniem ich do odpowiedniej kategorii naraenia;
 • zawiadczenia lekarskie pracownikw stwierdzajce brak przeciwwskaza do pracy w naraeniu na promieniowanie jonizujce, wydane przez uprawnionego lekarza profilaktyka;
 • program, bezpieczestwa jdrowego i o chrony radiologicznej (wg zacznika nr 2 Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegowych warunkw bezpiecznej pracy z urzdzeniami radiologicznymi, Dz. U. nr 180, poz. 1325) dziaalnoci, ktrej dotyczy wniosek, ktry okrela w szczeglnoci:
  1. podzia pomidzy pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialnoci w sprawach bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej,
  2. sposb realizacji wymaga dotyczcych funkcjonowania, konserwacji i utrzymania rde promieniowania jonizujcego i wyposaenia,
  3. sposb zabezpieczenia rde promieniotwrczych przed uszkodzeniem, kradzie i dostaniem si w rce osb nieuprawnionych;
 • program szkolenia pracownikw w zakresie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej zatwierdzony przez Pastwowego Wojewdzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach,
 • dokumentacj techniczn aparatu;
 • instrukcj obsugi aparatu w jzyku polskim;
 • sprawozdanie z pomiarw dozymetrycznych promieniowania X (rozkad mocy dawki w otoczeniu aparatu rtg)
 • instrukcj pracy z aparatem rtg, ustalajc szczegowe zasady postpowania w zakresie ochrony radiologicznej pracownikw i pacjentw (wg zacznika nr 3 Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegowych warunkw bezpiecznej pracy z urzdzeniami radiologicznymi, Dz. U. nr 180, poz. 1325),
 • zakadowy plan postpowania awaryjnego (wzr - zacznik nr 1 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 20 lutego 2007r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie planw postpowania awaryjnego w przypadku zdarze radiacyjnych, Dz. U. nr 131, poz. 912)
 • dokument potwierdzajcy spenienie akceptacyjnych testw kontroli parametrw technicznych aparatu rentgenowskiego
 • dokumentacj projektow pracowni rentgenowskiej:
 • projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszcze) wraz z projektem i opisem oson staych i wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu przez Pastwowego Wojewdzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach,
 • stanowisko pastwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie odbioru pomieszcze (opinia, decyzja); w przypadku zakadw opieki zdrowotnej postanowienie o spenieniu wymaga jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzdzenia zakadw opieki zdrowotnej,
 • dokumenty dotyczce wentylacji:
  1. w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej - opinia uprawnionych osb posiadajcych kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane o dziaaniu wentylacji grawitacyjnej;
  2. w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej - protok z pomiarw skutecznoci dziaania wentylacji wykonanych przez zakad, ktry takie
   pomiary przeprowadza;